“అన్నం” గురించి మహనీయుల మాటలు

“అన్నం” గురించి మహనీయుల మాటలు

'అన్నం' గురించి నలుగురు మంచి మనుషులు చెప్పిన నాలుగు గొప్ప మాటలు... 1. " నేను వంటింట్లోకి వేరే పనిమీదవెళ్ళినా కూడా , వంట చేస్తున్న మా అమ్మగారు. " పెట

Read More