“అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం” వెనుక కథ

“అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం” వెనుక కథ

అన్నంపరబ్రహ్మస్వరూపంఅని_ఎందుకు అంటారు? ఇంట్లో ఉన్న చిన్నపిల్లలు ఎప్పుడన్నా అన్నం వదిలేస్తే పెద్దవాళ్ళు అన్నం అలా పారవేయకూడదు, "అన్నం పరబ్రహ్మస్వరూ

Read More