అప్పులు తీర్చలేక తన హత్యకు తానే సుపారీ-నేరవార్తలు

అప్పులు తీర్చలేక తన హత్యకు తానే సుపారీ-నేరవార్తలు

* అప్పులు తీర్చే మార్గం లేక ఓ వ్యక్తి తనను చంపమని తానే హంతకులకు సుపారీ ఇచ్చాడు. మరణాంతరం వచ్చే బీమా సొమ్ము కోసమే మృతుడు ఈ ప్రయత్నం చేశాడని విచారణలో వె

Read More