“అభ్యాసం కూసువిద్య” నిరూపించిన రవివర్మ

“అభ్యాసం కూసువిద్య” నిరూపించిన రవివర్మ

ఒక రోజు రవివర్మ బజారులో వెళుతూ ఉన్నాడు. ఆయనొక ప్రసిద్ధ చిత్రకారుడు. రవివర్మను గుర్తుపట్టిన ఒక యువతి సంతోషంతో ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళి పలకరించింది. "ఏదైనా

Read More