అమరత్వం అన్నాడు. పాదరసం తాగాడు.

అమరత్వం అన్నాడు. పాదరసం తాగాడు.

చరిత్రలో ఎందరో చక్రవర్తులు ఏళ్ల తరబడి రాజ్యాలను పాలించారు. రాజభోగాలను అనుభవిస్తూ.. రాజ్యవిస్తరణకు పాటుపడుతూ గొప్ప పాలనను అందించారు. కానీ రాజుల ప్రాణాల

Read More