అమ్మ ఇంటికి కూతురి సామాను

అమ్మ ఇంటికి కూతురి సామాను

ఇంటిని ఖాళీ చేస్తున్న ప్రియాంకా గాంధీ... సామాన్లు సోనియా నివాసానికి తరలింపు! కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం, న్యూఢిల్లీ, లోధీ రోడ్ లో తాను నివాసం ఉంటు

Read More