అర్థం చేసుకోవాలి…అనుకరించకూడదు

అర్థం చేసుకోవాలి…అనుకరించకూడదు

‘‘బయోపిక్‌లో నటిస్తున్నప్పుడు.. ఆ వ్యక్తి జీవిత సారాంశాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. బయోపిక్‌లో చేస్తున్నాం కదా అని ఆ వ్యక్తిలా కనిపించడం కోసం హావ

Read More