అలనాటి ఆకాశవాణి ప్రసారాలు గుర్తు ఉన్నాయా?

అలనాటి ఆకాశవాణి ప్రసారాలు గుర్తు ఉన్నాయా?

ఉదయం ఆరు గంటలకు ఆకాశవాణి... విజయవాడ కేంద్రం ఇప్పుడు సమయం (గంటలు, నిమిషాలు, సెకండ్లు) చెప్పేవారు. రెడీగా దగ్గర పెట్టుకున్న గడియారంలో టైము సరిచేసేసుకొన

Read More