అశ్వినీ దేవతల ప్రాముఖ్యత ఇది

అశ్వినీ దేవతల ప్రాముఖ్యత ఇది

అశ్వినీ దేవతలు సూర్యపుత్రులు. వీరు కవలలు. వీరిసోదరి ఉష. ఆమె ప్రతిరోజూ వీరిని బ్రహ్మ ముహూర్తంలో మేల్కొల్పుతుందట. ఆ తరువాత వారు రథాన్ని అధిరోహించి తమ

Read More