ఆక్సిజన్ ఎలా తయారు చేస్తారు?

ఆక్సిజన్ ఎలా తయారు చేస్తారు?

ప్రశ్న: ఆక్సిజన్ను ఎందుకు -ఎలా తయారు చేస్తారు? జవాబు: మన వాతావరణంలోని గాలిలో 21 శాతం ఆక్సిజన్‌, 78 శాతం నైట్రోజన్‌, ఒక శాతం ఇతర వాయువులు ఉంటాయి.

Read More