ఆత్మ అనగా ఏమిటి?

ఆత్మ అనగా ఏమిటి?

సవిస్తార చైతన్య సముద్రం లో ఓ చిన్న కెరటం ఆత్మ. శక్తికి త్రిగుణాలుంటాయి మూడు గుణాలు సమ స్థితిలో ఉండే శుద్ద స్వరూపం ఆత్మ. అలాంటి స్థితిలో ఉన్న శక్తి

Read More