ఆదిశక్తి నవరూపాలపై మార్కండేయ పురాణంలో స్తోత్రం

ఆదిశక్తి నవరూపాలపై మార్కండేయ పురాణంలో స్తోత్రం

ముగ్గురమ్మలకూ మూలపుటమ్మగా, సమస్త విశ్వాన్నీ నడిపించే ఆదిశక్తిగా వినుతికెక్కిన దుర్గాదేవి తొమ్మిది రూపాల్లో... నవ దుర్గలుగా భక్తులను అనుగ్రహిస్తోంది. స

Read More