ఆఫీసులో ఈ పనులు చేయకండి

ఆఫీసులో ఈ పనులు చేయకండి

*** ఫోన్‌ మాట్లాడుతున్నారా... వ్యక్తిగత ఫోన్‌కాల్‌ మాట్లాడేటప్పుడు పరిసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఇంట్లోవాళ్లపై కోపంతో అరవడం లాంటివి ఆఫీసులో అస్సలు

Read More