ఆయుర్వేదం దాల్చినచెక్క తినమంటోంది

ఆయుర్వేదం దాల్చినచెక్క తినమంటోంది

భారత ఉపఖండంలో ఆయుర్వేదం ఒక ప్రాచీన వైద్యవిధానం. భారతదేశంలో ఇది 5000 సంవత్సరాలకు పూర్వం నుండే మొదలైంది. ‘ఆయుర్వేదం’ అనే మాట ‘ఆయుః’ అంటే ‘జీవితం’, ‘వేద

Read More