ఆరోగ్యానికి దివ్య ఔషధం…మారేడు పండు

ఆరోగ్యానికి దివ్య ఔషధం…మారేడు పండు

మారేడు పండునే బిల్వ పండు అని కూడా అంటారు. బిల్వ వృక్షం ఆకులు, పండ్లు ఆ పరమేశ్వరుడికి ప్రీతిపాత్రమైనవి. మహా శివరాత్రి సందర్భంగా మారేడు పండుతో ఆరోగ్య వి

Read More