ఆవాలకు ఒక మ్యూజియం

ఆవాలకు ఒక మ్యూజియం

వాటికీ మ్యూజియమా అనేయకండి. అమెరికన్లకు కోపం వస్తుంది. వాళ్లకి ఆవపిండితో చేసిన వంటలంటే ఎంతిష్టమో! అందుకే ఓ అమెరికన్‌ వేల రకాల ఆవాలను సేకరించి మ్యూజియం

Read More