ఆవుపాలు అంత గొప్పవి

ఆవుపాలు అంత గొప్పవి

1. కొంచెము పలుచగా ఉంటాయి. 2. త్వరగా అరుగుతాయి. 3. చిన్న పిల్లలకు మంచిది, తల్లిపాలతో సమానము 4. మనిషిలో చలాకీని పెంచుతుంది. 5. ఉదార సంబంధమైన జబ్బులు

Read More