ఆ గుళ్లో నక్కలకి ప్రసాదం పెడతారు

ఆ గుళ్లో నక్కలకి ప్రసాదం పెడతారు

గుజరాత్లో కచ్ అనే జిల్లా ఉంది. ఇది మన దేశంలోనే అతిపెద్ద జిల్లా. ఈ జిల్లా ముఖ్యకేంద్రానికి ఓ 90 కిలోమీటర్ల దూరంలో కాలో దుంగార్ అనే పర్వతం ఉంది. ఈ పర్వత

Read More