ఉపేంద్రను మొదటిసారి చూశాను

ఉపేంద్రను మొదటిసారి చూశాను

‘‘ఎందుకు ఉండదు.. అందరిలాగే నేనూ. ఓ స్టార్‌ ఎలా ఉంటారు? వాళ్ల జీవితం ఎలా సాగుతుంది? ఏం తింటారు? ఇలాంటి విషయాలన్నీ తెలుసుకోవాలని ఉండేది. పేపర్లు, టీవీల్

Read More