ఊరువాడా ఘుమఘుమలు…బొమ్మిడాల పులుసు

ఊరువాడా ఘుమఘుమలు…బొమ్మిడాల పులుసు

‘వండుతుంటే కట్టలు తెగిన చెరువులా వాడకట్టంతా వాసన ప్రవహించే కూర ఏదైనా ఉందా?’ అంటే, అది కచ్చితంగా ‘బొమ్మిడాల పులుసే’! పచ్చి చేపల పులుసు పరిధి పక్కింటోళ్

Read More