ఎన్నికల్లో పాల్గొనే అభ్యర్థుల నేరచరిత్రను ప్రసారం చేయాల్సిందే!

ఎన్నికల్లో పాల్గొనే అభ్యర్థుల నేరచరిత్రను ప్రసారం చేయాల్సిందే!

రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థుల నేర చరిత్ర మార్గదర్శకాలను ప్రకటించడం గురించి 2018 అక్టోబర్ 10, 2020 మార్చి 6 తేదీల్లో జరిగిన వాదనల క్రమ

Read More