ఎమ్మెల్యే రోజాపై తిరుగుబావుటా

ఎమ్మెల్యే రోజాపై తిరుగుబావుటా

నగరిలో.... ఎమ్మెలపై తిరుగుబాటు. నగరి నియోజకవర్గంలో ని నిండ్ర మండలం లో వైసిపి సభ్యులు ఎమ్మెల్యే రోజా పై తిరుగు బావుట ఎగురావేశారు. ఎమ్మెల్యే ప్రతిపాది

Read More