కలశంపై కొబ్బరికాయ వెనుక కథ అది

కలశంపై కొబ్బరికాయ వెనుక కథ అది

మన సంప్రదాయంలో వ్రతాల వంటివి చేసే సందర్భంలో ఏర్పాటు చేసే కలశం ఈ సృష్టికి ప్రతీక. ‘‘కలశస్య ముఖే విష్ణుః..’’ ఇత్యాది మంత్రాలు ఈ విషయాన్ని వివరిస్తున్నాయ

Read More