కాట్రగడ్డ సుధాకర్ స్మారక వాలీబాల్ పోటీలు

కాట్రగడ్డ సుధాకర్ స్మారక వాలీబాల్ పోటీలు

మిషిగన్ ప్రవాసుడు కీ.శే. కాట్రగడ్డ సుధాకర్ స్మారత వాలీబాల్-త్రోబాల్ పోటీలు నోవైలో SPARC Arenaలో తానా ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. తానా తదుప

Read More