కార్తిక పౌర్ణమి నాడు 365 దీపాలు ఎందుకు?

కార్తిక పౌర్ణమి నాడు 365 దీపాలు ఎందుకు?

కార్తిక పౌర్ణమి రోజున ప్రతి వాళ్ళూ తమ ఇళ్ళలో దీపం పెట్టుకుంటారు. ఆ రోజు గుత్తి దీపాలు కూడా పెడతారు. దీనికి కారణాలు రెండు. ఒక ఇల్లు కడితే ఆ ఇంట దీపం లే

Read More