కార్తీక మాసంలో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం ఆచరిస్తే….

కార్తీక మాసంలో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం ఆచరిస్తే….

కార్తీక మాసం...ఎంతో శ్రేష్ట‌మైన మాసం. ఈ మాసంలో దీపాలు వెలిగించేటప్పుడు ఒక వత్తిని ఉపయోగించడం కూడదని.. కార్తీక దీపంలో రెండు వత్తులు కలిపి రెండు రెండుగా

Read More