కాలు విరిగితే ₹80వేలు. ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ₹1.3లక్షలు.

కాలు విరిగితే ₹80వేలు. ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ₹1.3లక్షలు.

ఆరోగ్య శ్రీ ,హెల్త్ కార్డులు లేదంటున్న హస్పటల్స్ ప్రభుత్వ హెచ్చరికల్ని పట్టించంకోని హస్పటల్స్ కనికరం లేని కార్పొరేట్ కర్కోటకకులు నిరాశతో వెన

Read More