కిళ్లీ విశేషాలు

కిళ్లీ విశేషాలు

*తాంబూల (కిళ్లీ) విశేషాలు* *తాంబూలమును భుజించిన తరువాత వేసుకొనవలెను. భోజనమునకు తరువాత మూడు నాలుగుసార్లు ఒక వక్క, నాలుగు ఆకులు, సున్నము వేసుకొని సే

Read More