కుండలకు రంధ్రాలు ఎందుకు కొడతారో తెలుసా?

కుండలకు రంధ్రాలు ఎందుకు కొడతారో తెలుసా?

అంత్యక్రియలు అప్పుడు కుండలో నీరు పోసి రంధ్రాలు పెట్టి పగలగొడతారు ఎందుకో తెలుసా? వాస్తవానికి శరీరం ఆత్మ రెండు వేరు వేరు. కలియుగ ధర్మం ప్రకారం..

Read More