కురువంశ వినాశాన్ని కోరిన శకుని

కురువంశ వినాశాన్ని కోరిన శకుని

మనలో చాలా మందికి తెలుసు శకుని ఎవరో..! దుర్యోధనుని దురాలోచనలకు ఇతడు సహాయం చేస్తుండేవాడు. కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి పరోక్షంగా కారకుడయ్యాడు. అయితే, ఇదంతా

Read More