కుళ్లిన కొబ్బరికాయతో దిష్టి తీస్తే…?

కుళ్లిన కొబ్బరికాయతో దిష్టి తీస్తే…?

దిష్టి తీసేటపుడు కొబ్బరికాయ కుళ్లిపోతే ఏంటి? దిష్టి దీన్ని తీసేసేందుకు కొబ్బరికాయలను కొడుతుంటారు. ఐతే కొన్నిసార్లు కొబ్బరికాయ కుళ్లిపోయి వుంటుంది. ప

Read More