కృతజ్ఞతాభావాన్ని పెంపొందించండి-తెలుగు చిన్నారుల కథ

కృతజ్ఞతాభావాన్ని పెంపొందించండి-తెలుగు చిన్నారుల కథ

ఒక ఎడారిలో ఒక చిన్న పిట్ట నివసిస్తూ ఉండేది. అక్కడ ఎటువంటి పచ్చదనమూ లేకపోవటం వలన ఆ చిన్న పక్షి మండే ఇసుకలో రోజంతా గెంతుతూ ఉండేది. ఒక రోజున నారదుడ

Read More