కృష్ణాజిల్లాలో ఏడాది పాటు సాగిన స్వాతంత్రోద్యమం-Krishna District Tiruvuru Mandal Ganugapadu Freedom Fight Story

కృష్ణాజిల్లాలో ఏడాది పాటు సాగిన స్వాతంత్రోద్యమం

*** కృష్ణాజిల్లాలో ఏడాది పాటు సాగిన గానుగపాడు రిపబ్లిక్ ఉజ్వల గాధ *** పోరాట సమయంలో తీసిన చిత్రం. మధ్య వరుసలో ఎడమ నుండి కుడికి మొదటి వ్యక్తి జలగం వెంగ

Read More