కృష్ణుడికి నెమలి పింఛానికి సంబంధం ఏమిటి?

కృష్ణుడికి నెమలి పింఛానికి సంబంధం ఏమిటి?

కృష్ణభక్తిలో మునిగిన వారికి ఈ ప్రపంచమే కృష్ణమయంగా కనిపిస్తుంది. ఎటు చూసినా ఆ అల్లరి కృష్ణుడు దోబూచులాడుతూ కవ్విస్తాడు. మరి కృష్ణుడు అన్న మాట తలంపుకు ర

Read More