కొడిగుడ్డుతో స్ట్రెచ్ మార్క్స్ పోగొట్టవచ్చు

కొడిగుడ్డుతో స్ట్రెచ్ మార్క్స్ పోగొట్టవచ్చు

స్రెచ్ మార్క్స్ పోవాలంటే గుడ్డుతో ఇలా చేయండి.. కొంతమందికి డెలివరీ అయ్యాక స్రెచ్ మార్క్స్ పడుతుంటాయి. మరికొంతమందికి కాస్తా లావు ఉండి తగ్గాక ఈ సమస్య

Read More