కౌలు అడిగిన అమరావతి రైతులను జైల్లో పెట్టిన అధికారులు

కౌలు అడిగిన అమరావతి రైతులను జైల్లో పెట్టిన అధికారులు

? రాజధాని అమరావతి రైతులకు పెండింగ్లో ఉన్న కౌలు వెంటనే ఇవ్వాలని కోరుతూ విజయవాడ సి.ఆర్.డి.ఏ కార్యాలయం వద్దకు వచ్చిన రైతులను అక్రమంగా అరెస్ట్ చేయడాన్ని

Read More