క్యూరీ లెర్నింగ్ ఆధ్వర్యంలో రోబోటిక్స్ శిక్షణ-Curie Learning To Conduct 3D Robotics Summer Camp 2019

క్యూరీ లెర్నింగ్ ఆధ్వర్యంలో రోబోటిక్స్ శిక్షణ

క్యూరీ లెర్నింగ్ ఆధ్వర్యంలో ఆగష్టు 12 నుండి 19 వరకు వారం రోజుల పాటు 3డీ ప్రింటింగ్, రోబోటిక్స్ రంగాల్లో విద్యార్థులకు వేసవి శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తు

Read More