గణపతి ఆలయంలో ఇవి చేయండి

విఘ్నేశ్వరుడి ఆలయానికి వెళ్తున్నారా..? ఐతే ఈ నియమాలు చూడండి. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః విఘ్నేశ్వరుణి ఆలయానికి వెళ్లేవారు ముందుగా ఆయన ముందు

Read More