గర్భిణీ స్త్రీలు గ్రహణం చూడకూడదా?-TNI ఆధ్యాత్మిక వార్తా తరంగిణి

గర్భిణీ స్త్రీలు గ్రహణం చూడకూడదా?-TNI ఆధ్యాత్మిక వార్తా తరంగిణి

* గర్భిణీ స్త్రీలు గ్రహణం చూడకూడదా?....వాళ్ళేకాదు ఎవరూ చూడకూడదు.స్త్రీ గర్భంలోని శిశువు ఎంతో సున్నితంగా ఉంటాడు. ఏ చిన్న మార్పు అయినా ప్రభావం వెంటనే స్

Read More