గాడిదపాలు గరిటెడైనా చాలు

గాడిదపాలు గరిటెడైనా చాలు

భూమ్మీద పుట్టిన దాదాపు ప్రతీ జీవరాశికి.. పాలే ప్రధాన.. ప్రథమ ఆహారం!మనిషి మాత్రమే.. అమ్మ పాలతో శరీర పటుత్వాన్ని సంపాదించి.. ఆ తర్వాత ఇతర జీవరాశుల పాల మ

Read More