గుడిలో కొబ్బరికాయ కొట్టడం వెనుక ఆంతర్యం ఏమిటి?

గుడిలో కొబ్బరికాయ కొట్టడం వెనుక ఆంతర్యం ఏమిటి?

మన హిందూ సంప్రదాయం లో కొబ్బరి కాయ కు చాలా ప్రాధాన్యం ఉంది.గుడికి వెళ్ళినా, ఏదైనా మంచి పని మొదలు పెట్టాలన్నా కొబ్బరి కాయ కొట్టి మొదలు పెడతారు. అయితే కొ

Read More