గుమ్మడి విత్తనాలతో బీపీ అదుపు

గుమ్మడి విత్తనాలతో బీపీ అదుపు

ఇది గుమ్మడికాయల సీజన్. గుజ్జు మాత్రం ఉంచి గింజల్ని తీసి అవతల పారేస్తున్నారా! అయితే ఒక్క నిమిషం.. వాటిల్లో ఉన్న పోషక విలువల్నీ ఆరోగ్య రహస్యాన్నీ తెలుసు

Read More