గుల్కండ్ గోల్డ్ పాన్ తిన్నారా?

గుల్కండ్ గోల్డ్ పాన్ తిన్నారా?

మిఠా పాన్, కలకత్తా పాన్, జర్ధా పాన్, కిట్ కాట్ పాన్, ఫైర్ పాన్, కేసర్ పాన్, స్విస్ చాక్లెట్ పాన్ మొదలైన ఏవేవో పాన్‌లు తిని ఉంటారు. కానీ, ఈ స్పెషల్ పాన

Read More