గెలిపిస్తే ఉచితంగా బీపీ షుగర్ పరీక్షలు  - Padala Rangareddy

గెలిపిస్తే ఉచితంగా బీపీ షుగర్ పరీక్షలు

తూర్పు గోదావరి జిల్లా రావులపాలెం(మ) ఊబలంకలో మూడవ వార్డు తరుపున పోటీ చేస్తున్న పడాల రంగారెడ్డి తమ వర్గాన్ని గెలిపిస్తే అయిదు హామీలంటూ హామీ పత్రం. సం

Read More