గో కౌగిలింతలతో ఒత్తిడికి చికిత్స

గో కౌగిలింతలతో ఒత్తిడికి చికిత్స

‘కౌ’గిలింత.. ఇప్పుడు ఇది కూడా ఓ థెరపీనే. ఆగండాగండి, కౌగిలింత అనగానే ఎక్కడికో వెళ్లిపోవద్దు. ‘కౌ’ అంటే ఆవు. అంటే గోవు. దానిని ఆలింగనం చేసుకోవడం ద్వారా

Read More