గ్రామ వాలంటీర్లకు సత్కారాలు

గ్రామ వాలంటీర్లకు సత్కారాలు

‘పరిపాలనలో మూడో వంతు సమయం గడిచిపోయింది. మధ్య ఓవర్లలోకి వచ్చాం. ఇప్పుడు విశ్రాంతికి ఏ మాత్రం అవకాశం ఇవ్వకూడదు. అదే జరిగితే వెనకబాటు తప్పదు’ అని ముఖ్యమం

Read More