ఘనంగా టాంటెక్స్ 167వ నెలనెలా తెలుగు వెన్నెల సదస్సు

ఘనంగా టాంటెక్స్ 167వ నెలనెలా తెలుగు వెన్నెల సదస్సు

ఉత్తర టెక్సాస్ తెలుగు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నెలనెలా తెలుగు వెన్నెల శీర్షికన జూన్ 20వ తేదీన జరిగిన 167వ సాహిత్య సదస్సు చాలా ఆసక్తికరంగా సాగింది.

Read More