చంద్రహారం అంటే ఏమిటి?

చంద్రహారం అంటే ఏమిటి?

ఎన్ని చుక్కలున్నా చంద్రుడు లేని ఆకాశం బోసిపోయినట్టే ఉంటుంది. ఎన్ని నగలున్నా చంద్రహారం లేకపోతే మగువల అలంకారానికి ఓ వెలితే! నెలవంక నమూనాలో తీర్చిదిద్దుత

Read More