చలికాలం ఇంటిపంటలు ఇలా పెంచుకోవచ్చు

చలికాలం ఇంటిపంటలు ఇలా పెంచుకోవచ్చు

చలికాలంలో ఇంటిపెరట్లో, మేడపైన సేంద్రియ పద్ధతుల్లో సాగు చేసుకోదగిన ప్రత్యేక కూరగాయ రకాలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఆకుకూరలను ఏడాదిలో ఎప్పుడైనా సాగు చేసుకోవచ్చు.

Read More