చలికాలం బరువు ఎందుకు పెరుగుతారు?

చలికాలం బరువు ఎందుకు పెరుగుతారు?

చలికాలంలో పొద్దున్నే త్వరగా లేవాలనిపించదు. సాయంత్రం త్వరగా ముసుగుతన్ని పడుకోవాలనిపిస్తుంది. దీనిక్కారణం ఈకాలంలో మన శరీరం నిద్ర హార్మోన్లను ఎక్కువగా ఉత

Read More